Laatste fotoserie

Aftellen
0
dagen
.
0
uren
.
0
minuten
.
0
seconden

tot CARNAVAL 2025

Wanneer is het carnaval?

Privacy

Dit is het privacybeleid van Eerste Valkenswaardse carnavalsvereniging Anders dan Anders, gevestigd te Valkenswaard, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 40239706, hierna te noemen: “de Vereniging”.

Bewust of onbewust deelt u gegevens met ons. De vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-    Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en
     type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
-    Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
     doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
-    Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
     persoonsgegevens;
-    Passende technische en / of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
     persoonsgegevens gewaarborgd is;
-    Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden
     waarvoor ze zijn verstrekt;
-    Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens van ons secretariaat.

 

Gebruik van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-    Inschrijving als lid van de vereniging;
-    Verwerking in de financiële administratie t.b.v.:
      -    het innen van contributie;
      -    evenementen waar betalingsverplichtingen aan verbonden zijn;
-    Inschrijving van deelname aan diverse verenigingsactiviteiten;
-    Communicatie over de vereniging en haar activiteiten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Vereniging de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-    Voornaam;
-    Tussenvoegsel;
-    Achternaam;
-    Telefoonnummer;
-    E-mailadres;
-    Geslacht;
-    Leeftijd / geboortedatum;
-    Bankgegevens betalingsplichtige;
-    Telefoonnummer verzorger/ouder;
-    E-mailadres verzorger/ouder;
-    Mogelijke relevante gegevens t.b.v. carnavalsactiviteiten binnen de carnavalswereld.

Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat het lidmaatschap van de betreffende persoon voortduurt.
Na opzegging van het lidmaatschap zullen alle persoonsgegevens op zo'n kort mogelijke termijn worden verwijderd.

   

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkerovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Beeldmateriaal (foto's en video)

De vereniging maakt tijdens de carnavals- en verenigingsactiviteiten foto's en/of filmpjes ten behoeve van de website, Facebook, archief, carnavals nieuwsbrieven en bladen e.d. ten behoeve van promotie en archivering van de activiteiten van de vereniging.
Leden hebben via de A.L.V. aan kunnen geven dat ze hiertegen bezwaar hebben. Nieuwe leden kunnen bij het aangaan van een lidmaatschap ook aangeven dat ze hier bezwaar tegen hebben.
De vereniging zal er zoveel waar mogelijk alles aan doen dat deze leden niet herkenbaar in beeld worden gebracht.
Leden of bezoekers aan de activiteiten van onze vereniging die bezwaar hebben om herkenbaar op beeld te staan en (per abuis) herkenbaar op beeld staan kunnen dit kenbaar maken aan de vereniging en de vereniging zal het betreffende beeldmateriaal verwijderen daar waar dat mogelijk is.

 

Bewaartermijn

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  

Beveiliging

Wij hebben passende technische en/of organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
-    Het bestuur en commissieleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van̈   persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u ondertekende toestemmingsverklaring hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  

Klachten

 Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er onverhoopt samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via het secretariaat.